Ansökan om bostadsanpassning

LÄS MER

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som har en hyres- eller bostadsrätt. Hyresgäster och bostadsrättshavare som söker bostadsanpassningsbidrag ska kontakta sin hyresvärd eller bostadsrättsförening för att få till stånd ett medgivande. Om sökanden inte är ensam ägare av bostaden eller inte ensam nyttjanderättshavare så krävs att ägaren och nyttjanderättshavare går med på att anpassningen utförs. Detta ska vara skriftligt och till exempel omfatta att sökta åtgärder får utföras och vad som gäller när hyresgästen eller bostadsrättshavaren flyttar.

Till vad beviljas bidrag?

Bidrag lämnas för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Fasta funktioner innebär sådant som man normalt inte tar med sig vid eventuell flyttning. I vissa särskilda fall kan bidrag lämnas till åtgärder som har samband med den funktionsnedsattes behov av rehabilitering, funktionsträning och sjukvård.
Bidraget ges efter att andra möjligheter har provats. I första hand bör träning ske och hjälpmedel användas för att försöka lösa svårigheten.

Bidrag kan även lämnas för reparationer av tekniskt avancerad utrustning som anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag om reparationen inte utgör normalt bostadsunderhåll, handhavandefel eller åverkan.

Exempel på anpassningsåtgärder:
Anpassa trösklar
Spisvakt
Iordningställa duschplats
Ramp till entrén
Installera automatiska dörröppnare och specialhissar
Förstärka fast belysning i kök och badrum
Detta får du inte bidrag för
Om man flyttar till en ny bostad, är möjligheterna att få bidrag till anpassningsåtgärder begränsade. Man förväntas välja en bostad som är lämplig med hänsyn till funktionshindren.

Bidrag lämnas inte till sådant som kan anses vara normalt underhåll eller reparationer. Bidrag lämnas inte heller till så kallade tekniska brister i huset (till exempel fukt- eller mögelskador). Anpassningen får heller inte vara en del i en större upprustning av bostaden. Bostadsanpassningsbidrag lämnas endast till bostadens fasta funktioner alltså inte till lösa inventarier och inte heller till hjälpmedel.

Frågor om e-tjänsten

Plan- och byggenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen
bygg@karlsborg.se
0505 - 170 00
karlsborg.se/vard-stod--omsorg/aldreomsorg-och-senior/hemtjanst/bostadsanpassning/

Personuppgiftsansvarig

Byggnadsnämnden
bygg@karlsborg.se