Ansökan om reparationsbidrag

LÄS MER

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 11 §

11 §

Bidrag lämnas för att reparera sådan anordning eller inredning som har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser om

  1. anordningen eller inredningen är av tekniskt slag, eller
  2. anordningen eller inredningen har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen.

I fråga om anordning eller inredning av tekniskt slag lämnas bidrag även för besiktning och annat 
underhåll än reparation.

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för 
sökanden.

  • Det är ägaren till bostadsanpassningen som söker bidraget för reparationen.
  • Du kan söka reparationsbidrag för anpassningar gjorda i egnahem, hyresbostäder, bostadsrätter eller allmänna delar i bostadsrättsfastigheter, till exempel trappuppgång och entré. Du kan inte få reparationsbidrag för åtgärder som betraktas som eget underhåll,  normalt slitage eller till åtgärder som inte behöver certifierad sakkunnig.

Bidrag lämnas inte om anordningen eller inredningen har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till enligt 4 §. Bidrag lämnas inte heller om anordningen eller inredningen har installerats med stöd av äldre bestämmelser i sådan bostad som avses i 6 §.

Villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få reparationsbidrag:

  • Den som fått bidrag till anpassningen bor kvar.
  • Reparationen avser anpassningsåtgärd som har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag.

Reparationsbidrag lämnas med belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa