Dödsboanmälan - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bouppteckning eller dödsboanmälan

När någon avlidit ska dödsbodelägarna göra en bouppteckning som ska registreras av Skatteverket
inom fyra månader efter dödsfallet.
I undantagsfall kan det eventuellt göras en dödsboanmälan istället för en bouppteckning.
Socialnämnden, genom dödsbohandläggaren, gör vid inkommen ansökan en utredning om
en dödsboanmälan kan göras.

Hinder för dödsboanmälan:

  • Om den avlidne var bosatt utomlands kan en dödsboanmälan inte göras.
  • Om den avlidne ägde fast egendom eller tomträtt (även andel) kan en dödsboanmälan inte göras.
  • Utredningen inför dödsboanmälan ska vara enkel. Om det krävs mer omfattande efterforskningar ska istället en bouppteckning göras.
  • Om den avlidne bedrev näringsverksamhet bör en dödsboanmälan inte göras då avvecklingen av näringsverksamheten blir för komplicerad för att en dödsboanmälan ska kunna komma ifråga.
  • Om den avlidne eller efterlevande make/maka har särkullsbarn är det olämpligt att göra en dödsboanmälan. Så också om det finns testamente och/eller äktenskapsförord.
  • Om efterlevande makes ekonomiska förhållande skiljer sig nämnvärt från den avlidnes är det olämpligt att göra dödsboanmälan.
  • Om det blir komplicerat att värdera tillgångarna i dödsboet ska en dödsboanmälan inte göras.
  • Om någon av dödsbodelägarna motsätter sig dödsboanmälan kan den inte göras.
  • Om tillgångarna i dödsboet medför ett överskott när begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet är borträknade kan en dödsboanmälan inte göras

För att kunna göra utredningen om en eventuell dödsboanmälan behövs personuppgifter på dödsbodelägarna samt tillgång till handlingar som nämns i e-tjänsten.
 

VIKTIGT att tänka på!
Dödsboets tillgångar får inte röras, varken befintliga medel eller inkomna medel efter dödsdagen, innan dödsboanmälan är gjord.
Detta innebär bl. a att inga räkningar eller skulder ska betalas.
Det innebär också att lägenheten inte ska tömmas innan dödsboanmälan är klar eller dialog har förts med dödsbohandläggaren.
De medel som finns i dödsboet ska gå till begravning och andra kostnader i samband med dödsfallet och ingenting annat.
Om räkningar betalas via autogiro; säg upp autogiroavtalen omedelbart.
Säg upp lägenhet och avsluta prenumerationer, abonnemang etc så fort som möjligt
Gör en adressändring till den dödsbodelägare som ansvarar för dödsboet så dödsboets post blir omhändertagen.
Det är också viktigt att kontakt med dödsbohandläggaren tas så fort som möjligt.
Om medel till begravning saknas så ansökan om ekonomiskt bistånd för begravningen ska göras är biståndet som kan beviljas som högst ett halv prisbasbelopp dödsboets tillgångar inkluderat.

 

Dödsbohandläggare
Tfn 0505-172 87
Vardagar 10.00-11.00, övrig tid telefonsvarare
Maria.junggren@karlsborg.se

Individ- och familjeomsorgen, ekonomiskt bistånd
0505-170 00  (växel, begär handläggare ek bistånd)
vardagar 09.00-10.00
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialkontoret
Storgatan 16
546 82 KARLSBORG
www.karlsborg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-Legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa