Nybyggnadskarta - beställa

LÄS MER

Ta alltid kontakt med Plan- och byggenheten innan du beställer en nybyggnadskarta.

Det är byggnadsnämnden som  bedömer, utifrån åtgärdens karaktär, om det behövs en nybyggnadskarta i bygglovsärendet. 

Nybyggnadskartan är en fältkontrollerad karta innehållande fastighetsinformation, byggnader, vägkanter, gatubelysning, kabelskåp, information om vatten och avlopp, markhöjder, gatuhöjder, plangränser m.m.

Kartan levereras som en zip-fil via e-post, innehållande Nybyggnadskarta (dwg, pdf), Förrättningsakt (pdf) Plankarta med beskrivning (pdf).

När behöver man beställa en Nybyggnadskarta?
Vid nybyggnation på en obebyggd tomt eller en större tillbyggnad, inom sammanhållen bebyggelse, behöver man oftast en nybyggnadskarta. Nybyggnadskarta är själva underlaget för situationsplanen som man måste ha med i bygglovsansökan. Aktuell detaljplan bör ha fått laga kraft och eventuell fastighetsbildning skall vara genomförd innan slutlig nybyggnadskarta upprättas. Nybyggnadskarta görs inte för fastigheter som tillkommit genom avsöndring eller om gränsmarkeringar är otydliga i fält.
Vid oklarheter kring fastighetsgränser kontakta Lantmäteriet för särskild gränsutmärkning eller fastighetsbestämning.

När behöver man inte beställa en Nybyggnadskarta? 
För mindre tillbyggnader och nybyggnation av komplementbyggnader (t ex garage, förråd, gäststuga) som ska byggas på en redan bebyggd tomt, då räcker det med ett enklare kartunderlag.  Tips är att använda Lantmäteriets "Min karta" med fastighetsgränser.
Bor man inom detaljplanelagt område så behöver man en karta med plangränser, en sådan kan man beställa gratis genom att höra av sig till Plan- och byggenheten eller maila till bygg@karlsborg.se. Märk mailen med ärendemening "Karta med plangränser" och uppge fastighetsbeteckning, namn och  adress så skickar vi en pdf-karta via e-post.  Vill du ha en papperskarta via posten så uppge det i mailet. Det går även bra att ringa in och beställa en "Karta med plangränser".

Kostnad Nybyggnadskarta:
Inom detaljplan  6 876 kr (exkl. moms)
Utanför detaljplan: 5042 kr (exkl. moms)

Information om nybyggnadskarta
Lantmäteriet - Oklarheter kring gränser

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa